Disclaimer voor indoorgreenlighting.com

Op deze pagina vind je de indoorgreenlighting.comdisclaimer, zoals beschikbaar gesteld door Indoor Green Lighting. In deze disclaimer geven wij aan onder welke voorwaarden wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de regelingen van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Indoor Green Lighting is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website opnieuw te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Indoor Green Lighting.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een ​​contract dan wel overeenkomst met Indoor Green Lighting te mogen claimen of te veronderstellen.

Indoor Green Lighting streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. Indoor Green Lighting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u op deze pagina de meest recente versie van de disclaimer van Indoor Green Lighting